unicharm

Gentle care for life

 

ကုမၸဏီသတင္းကုန္မၸဏီသတင္းထိပ္ဆုးံစာမ်က္ႏွာ

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္

 

လူတဦခ်င္းစီ၏စိတ္ႏွင့္ခႏၶာကိုေထာက္ပ့ံေပးေသာကုမၸဏီတခုအေနျဖင့္

ဒီကမာၻေျမၾကီး ၌ ေမြးဖြားလာေသာ ရက္မွစ၍ က်န္းမာေသာ လူ႔ဘဝကို ျဖတ္သန္း ေစခ်င္ ပါသည္။ ဒီဆႏၵေတြ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာဖို႔ရန္ Unicharm သည္ Non-Woven ၊စုပ္ယူမႈ ေကာင္းေသာ ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို မြမ္းမံ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပုံစံ အမ်ိဳးအစား မ်ားက ိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္ ့အခ်ိန ္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ပ်ိဳးေထာင္ လာေသာ နည္းပညာ ေတြကို အေကာင္ထည္ ေဖာ္၍ မ်ိဳးဆက္ အသီးသီးကို ရည္ရြယ္သည့္ ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အေရာက္ပို႔ ေဆာင္ ေနပါသည္၊

Baby and Child Care

 

ေမြးဖြားသည့္ ရက္မွစ၍ ေန႔တိုင္း သုံးရမည့္ ကေလးသုံး ေသးခံ ၊ ဒါေပမဲ ့ကေလး တေယာက္၏ အသားအေရ သည္ အရမ္းကို ႏူးညံ့ ပါသည္။ Unicharmက ဆိုရင္ ကေလး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရင္းျဖင္ ့သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝကို ျဖတ္သန္း ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍   ေသးခံ ဆိုေသာ အရာကို ကေလးေတြ၏ အညစ္ေၾကးမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေသာ  ပစၥည္း တခုမဟုတ္ပဲ ကေလးမ်ား အတြက္ ေအာက္ခံ ေဘာင္းဘီ၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အေမမ်ား မ်က္စိ ေတြ႔ေစေသာ ကေလးသုံး ေသးခံ၊ wet tissue အစရိွသည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ေနပါသည္။
Unicharm မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကေလးသုံး ေသးခံ မ်ားသည္ ဝယ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္အညီ Moony ႏွင့္ MamyPoko ဆိုတဲ့ နာမည္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ လ်က္ရိွပါသည္။ Moony က မယိုစိမ့္.ပူအိုက္ျခင္း မရိွ၊ ႏူးည့ံေသာ ထိေတြ႔မႈ အစရိွေသာ ပစၥည္း အရည္အေသြး ႏွင့္ကေလးမ်ား ၾကီးထြား လာေသာ အဆင့္ျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ စြမ္းရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ ကေလးေသးခံ။ Mamy Poko ကေတာ ့လူၾကိဳက္ မ်ားေသာ ဒစ္စေနး ဇာတ္ေကာင္ မ်ားကို အသုံးျပဳ ထားေသာေၾကာင့္ ေန႔တိုင္း ကေလး ေသးခံလဲသည့္ အခ်ိန္တိုင္း အေမႏွင့္ ကေလးၾကား ဇာတ္ေကာင္ ေလးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ေသာ ကေလးေသးခံ ျဖစ္ပါသည္။
ၾကီးျပင္း လာျခင္းႏွင့္ အတူ တဟုန္ထိုး လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလာေသာ ကေလးတေယာက္၏ ေသးခံ လဲလွယ္မႈ သည္မိခင္ တေယာက္အတြက္ ခက္ခဲသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ပထမ ေဘာင္းဘီ ပုံစံ ေသးခံျဖစ္ေသာ MonnyMan သည္ လြယ္ကူစြာ ခြာႏိုင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ကေလးေသးခံ အျဖစ္ကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနေသာ မိခင္မ်ား ဘဝတိုးတက္ ျမင့္မားမႈ၌ အသုံးဝင္ ေနပါသည္။ တဖန္ MamyPoko Pants သည္ လက္ဝယ္ ရရိွရန္ လြယ္ကူ ေသာ ေဈးႏႈန္းရွိသည့္ Pants Diaper အေနျဖင့္ လူၾကိဳက္မ်ား၍  tape typeမွ pants type ဆီသုိ႔ ဆိုေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၌ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကေလး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္သည့္ သတင္းဆိုဒ္ Baby Town မွာ ဆိုရင္ ကေလးျပဳစု ျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ဝမ္းေျမာက္မႈကို လက္ေတြ႔ ခံစားႏိုင္ျခင္း၊ ကေလးျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရန္ အသုံးဝင္ေသာ သတင္းမ်ား လႊင့္တင္ျခင္း၊ Point Campaignအစရိွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။ ယခု Unicharm, Wakoudou, Senshukai, Sony Seimei ဆိုသည့္ ကုမၸဏီ ၄ခု ကစီမံ ခန္႔ခြဲျပီး တေနရာ ထဲ၌ စုစည္းထားေသာ ကေလး ျပဳစုျခင္း ဆိုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Faminine Care

 

ိေခတ္ႏွင့္ အညီ ေျပာင္းလာေသာ လူသား မ်ား၏ Life Style .. အလုပ္၌ … ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ကိစၥ၌ …တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွား ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ တိုးပြား လာေနစဥ္ အတြင္း unicharm သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာ ဖြဲ႔စည္းမႈကို သိပၸံနည္းျဖင္ ့ေလ့လာ၍ ရာသီလာျခင္း၊ အျဖဴဆင္းျခင္း၊အသိစိတ္လြတ္၍ အေပါ့အေလး စြန္႔ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ည္ေႏွာင္ ခံရျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္၊ ပုံမွန္ အတုိင္း လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးစြာ သက္ေတာင့္ သက္သာျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး လစဥ္သုံး Napkin, Tampo, Shorts ႏွင့္ Panty Liner အစရိွေသာ total feminine care မ်ားကို ထုတ္လုပ္လ်က္ ရိွပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး လစဥ္သုံး Sofyသည္ ပုံစံ အမ်ိဳးအစား အဆင့္ျမင့္ လာၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ အသုံးျပဳပုံစံ၊ အထူ၊ ကုန္ၾကမ္း၊ အရွည္ အစရိွသည္ မ်ားကို အေသးစိတ္ သီးျခားစီ စုံလင္စြာထုတ္လုပ္ ထားပါသည္။ ကိုယ္ႏွင့္ ကိုက္ညီျပီး ယိုစိမ့္မႈ မရိွပဲ ေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းကို ေရြးခ်ယ္၍ ရာသီလာ ေနစဥ္အတြင္း၌ ပုံမွန္ ေန႕ရက္မ်ား အတိုင္း စိတ္ခ် လက္ခ် သက္ေတာင့္ သက္သာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ ဖို႔ရန္ စဥ္းစား ထားပါသည္။ တဖန္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ စ၍ လစဥ္သုံး ပစၥည္းမ်ား၌ ဒီဇိုင္းဆန္း မ်ားကို ဆႏၵရွိ ေနေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကိဳက္ center-in သည္လည္း အမွတ္ တံဆိပ္ တခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ လာပါသည္။ Tampo သည္ အားကစားလုပ္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ ေရခ်ိဳးသည့္ အခ်ိန္မ်ား၌လဲ သုံးႏိုင္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ လစဥ္သုံး ပစၥည္း ျဖစ္ေပမဲ့လည္း အသုံးျပဳပုံ ေပၚမူတည္၍  စိတ္ေသာက ျဖစ္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း ခံစားခ်က္မ်ား ဆီမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Tampo က်ယ္ျပန္႔မႈ ႏႈန္းသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ နိမ့္က် ေနပါသည္။ charm tampo သည္ ကမာၻမွာ ထူးဆန္းဖြယ္ ေကာင္းေသာ ပိုးသတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား tampo ၏ ေကာင္းမြန္မႈကို သေဘာေပါက္ သိရွိႏိုင္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။ ရာသီလာသည့္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ ေလ်ာ့က် ေနဆဲမွာပဲ ယခုတေလာမွာ အသုံးျပဳသူ ဦးေရ ျမင့္တက္ လာတာကေတာ့ အျဖဴဆင္းျခင္း၊ ေအာက္ခံ ေဘာင္းဘီ ညစ္ပတ္ ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ရျခင္းကို ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ panty liner ျဖစ္ပါသည္။ Sofy panty liner သည္ အေမႊးနံ႔မပါ၊ အေမႊးနံ႔ပါ၊ေလဝင္ ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပုံစံအစရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွစ္သက္မႈ အလိုက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ပစၥည္းမ်ားကို စုံလင္စြာ ျပင္ဆင္ ထားပါသည္။ တဖန္ တင္ပါးႏွင့္ တထပ္တည္း က်၍ ေပါ့ပါးစြာ ျပဳစုေပးသည့္ စြမ္းရည္ အသစ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ panty liner ကိုလည္း စတင္ ေရာင္းခ်ျပီး နာမည္ေကာင္း ကိုရရွိ ေနပါသည္။

 
 

ဤစာမ်က္ႏွာထိပ္ဆုးံ

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm