unicharm

Gentle care for life

 

ကုမၸဏီသတင္းကုန္မၸဏီသတင္းထိပ္ဆုးံစာမ်က္ႏွာ

ေခါင္းၿကီးပိုင္းအမွာစာ

 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွအာရွႏုိင္ငံမ်ားသို့…ထိုမွတဆင့္ကမာၻတဝန္း.... ေန့စဥ္သုးံပစၥည္းလုပ္ငန္းေလာကရဲ့ထိပ္သီးဦးေဆာင္ႏုိင္ေသာcompanyကိုရည္မွန္း၍

ကေလးေလးကေန အသက္အရြယ္ ၾကီးသည္အထိ အသက္ေမြးဝမ္း ၿပဳသူေတြရဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တာဝန္ေတြကိ ုေၿဖရွင္းေပးသည့္ ႏွလုးံသားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကိ ုၾကင္နာမူွ ေပးေသာပစၥည္းေတြကိ ုေထာက္ပ့ံ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီရဲ႕ ဲ့အိမ္မက္ေတြကို ၿဖည့္ဆည္းေပးခ်င္ တယ္လို႔ဆိုတဲ့ ဆႏၵကို ကုမဏီ၏ အဓိဠာန္ 「NOLA&DOLA」(Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities) အေနႏွင့္ ၿမဳပ္ႏွံၿပီး လကိ္ရွိ ကေလးေသးခံ အဝတ္ကို အဓိကထားၿပီး babycareပစၥည္းႏွင့္ napkin အစရွိေသာ ရာသီေသြးဆင္းၿခင္းႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ ပစၥည္း၊အသက္ၾကီးရြယ္သူ သုးံပစၥည္း၊ sheet cleaner စေသာ သန္႔ရွင္းေရးသုးံ ပစၥည္း၊ wet tissure ႏွင့္ mask ၊petcareပစၥည္း အစရွိသည္ကို ထုတ္လုပ္ ေထာက္ပ့ံ ေပးအပ္ ေနပါသည္။
ကၽြန္ေတာ၊္ကၽြန္မတို႔၏ ဘဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ အခ်ိန္ကာလ ႏွင့္အမ်ွ ေၿပာင္းလဲေနၿပီး၊ဧည့္သည္ေတြရဲ႕ ့လိုအပ္ခ်က္သည ္ၿမွင့္မား၍ ကြဲၿပားေနသည္။ unicharmသည္ အခုကစၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အျမန္ဆုးံ ရရွိ၍ companyစတည္ေထာင ္ကတည္းက ႏွစ္ရွည္မ်ားစြာ ေလ့လာထားေသာ ပိတ္စ၊ ဆုပ္ယူမူွ၏ ထုပ္ပိုးမူွွ,ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မူ နည္းပညာ စသည္က ိုအသုးံၿပု၍ ေစ်းကြက္ မွတဆင့္ ပစၥည္းသစ္မ်ားကို တီထြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ထို႔ေၿကာင့္ ကုန္ပစၥည္း မွတဆင့္ ့္သံုးစြဲသူေတြဆီကို ေထာက္ပ့ံေပးအပ္၍ လူတစ္ဦးဆီရဲ႕ ေၿပာင္းလဲမူွတြင္ အသုးံဝင္ခဲ့သည္္ကို ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ေနာက္ပိုင္းလဲ ထပ္တိုး၍ ၿမင့္မားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာႏုိင္ေအာင္ ေန႔စဥ္သုးံ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ merkerအေနၿဖင့္ ဆြဲၿမဲစြာ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ဤcompanyသည္ လုပ္ငန္း မွတဆင့္ သုးံစြဲသူမ်ားအား အေထာက္အပံ့ ေပးသည့္အၿပင၊္ ကၽြန္ေတာ၊္ ကၽြန္မတို႔ကို ပံံံံ့ပိုးေနသည္ ့ရွယ္ရာရွင္မ်ားႏွင့္လဲ တြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ companyမ်ားဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူ႕ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း အစရွိေသာ အားလုးံေသာ တန္ဖိုးကို မွန္ကန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန ္ႏူွိးေဆာ္၍ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးကို တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။

Unicharm-Myanmarကုမၸဏီဥကၠဌ၏အမွာစကား

MycareUnicharmသည္ 2013ခုႏွစ္5လပိုင္းတြင္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ၿဖစ္သည္။ ယခု လက္ရွိတြင္ BabyCareႏွင့္ FamilyCare ပစၥည္းႏွစ္မ်ိဳးကိ ုထုတ္လုပ္ ေထာက္ပံ့ၿခင္းၿဖင့္ ၿမန္မာ ၿပည္သူၿပည္သား မ်ားအား သာယာေသာ ဘဝေနထိုင္မူွကို ၿဖစ္ေစရန္မွာ ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ ဝတၱရား ပင္ၿဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္၊လစဥ္ တိုးတက္မူွကို ေရွ႔ဆက္၍ ၿမန္မာၿပည္ တိုးတက္မူွကို ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ၿခင္းၿဖင့္၊တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တည္းကအစၿပဳ၍ သုးံစဲြသ ူၿပည္သူလူထုအား ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ ေစႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေပးအပ္ ပါမည္။

 
 

ဤစာမ်က္ႏွာထိပ္ဆုးံ

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm