unicharm

Gentle care for life

 

ဆက္သြယ္ရန္

FAQ:ထုတ္ကုန္ပစၥည္းလုံၿခဳံမႈ

Q1:ကုန္စည္ကို ေဘးအႏၱရာယ္မရိွေအာင္ ဘယ္လို စီမံေဆာင္ရြက္ေနသလဲ ရွင္းျပေပးပါ။

ယူနီခ်မ္းသည္ အသားအရည္ေပၚ တိုက္ရိုက္ အသုံးျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲသူက စိတ္ခ်လက္ခ် အသံုးျပဳ ႏို္င္ရန္အတြက္ ကုန္ၾကမ္း၀ယ္ယူူျခင္းမွစ၍ ကုန္ပစၥည္းတီထြင္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းစြန္႔ပစ္ျခင္းအထိ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးထိန္းသိမ္းစီမံျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအရ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။
ကုန္ၾကမ္း၀ယ္ယူျခင္းအဆင့္တြင္ လူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ေဘးအႏၱရာယ္ျပဳ ႏိုင္သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္းတြင္ ပါ၀င္မႈမရိွေစရန္အတြက္္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ (*1) ၍ အထူးျပဳဌာနမွ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ၏ အႏ ၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွမရိွႏွင့့္္ ဥပေဒ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းမႈႈ ရွိမရွိကို စစ္ေဆးျခင္း (*2) မ်ား ျပဳလုပ္ လွ်က္ရွိသည္။ ကုန္ပစၥည္းတီထြင္ျခင္းအဆင့္တြင္မူ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္း၍ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ ျခင္းကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ (*5) ကုန္ပစၥည္းအသုံးျပဳသည့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းစြန္႔ပစ္သည့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို စမ္းသပ္အကဲျဖတ္ (*3) လွ်က္ရွိသည္။
ထို႕အျပင္ စမ္းသပ္မႈေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ အႏ ၱရာယ္မရိွသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လူ႔အသားအရည္ေပၚ အစမ္းခံမႈကိုလည္း (*4) ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
   ယူနီခ်မ္းသည္ ျပင္ပအပ္ႏွံစစ္ေဆးျခင္းကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဘးအႏ ၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို စမ္းသပ္ စစ္ေဆးသည့္အခါ သက္ရိွသတၱ၀ါမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ စမ္းသပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္လုံး၀မရိွပါ။ ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။

* အကယ္၍ ကုန္္ပစၥည္း၏ ေဘးအႏ​ ၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈကို အမ်ားျပည္သူအား ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္လာသည့္အခါႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရမွ ထိုကဲသို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားလာသည့္အခါ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Q2: ကေလးက တစ္ခါသံု ဒိုက္ပါကို ကိုက္မိလို႔ သူ႔ပါးစပ္နာမွာ ဂ်ယ္လီလိုလိုအရာေတြက ကပ္သြားတယ္။ အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္သလား။

တစ္ခါသံုးဒိုက္ပါႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားတြင္ ဆီးႏွင့္ ေသြးအား စုပ္ယူသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ စုပ္ယူအားျမွင့္ ပိုလီမာအား အသံုးျပဳထားသည္။ အရည္မ်ား စုပ္ယူထားျခင္းမရွိသည့္ စုပ္ယူအားျမွင့္ပိုလီမာ၏ အေနအထားသည္ အမႈန္႔ျဖစ္ျပီး စကၠဴ ေပ်ာ့ဖတ္ထဲတြင္ ေရာစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။ ၄င္းအား အနည္းငယ္စားသံုးမိေသာ္လည္း ျပႆနာ မရွိပါ။ ပမာဏ မ်ားျပားပါက လည္ေခ်ာင္း ပိတ္ဆို႕သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အႏ ၱရာယ္ရွိသည္။ ပါးစပ္အတြင္းရွိသည့္ အရာမ်ားအား ထုတ္ပစ္ရမည္။ အကယ္၍ ေသာက္မိသြားပါက ေရအမ်ားအျပားေသာက္ခိုင္းၿပီး လွ်င္ျမန္စြာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
အသံုးျပဳထားသည့္ တစ္ခါသံုးဒိုက္ပါ၏ စုပ္ယူအားျမွင့္ပိုလီမာပစၥည္းမ်ားသည္ ဆီးစသည္တို႕အား စုပ္ယူထားေသာေၾကာင့္ ေဖာင္းပြလာၿပီး ဂ်ယ္လီပံုသ႑ာန္ျဖစ္လာသည္။ ၄င္းအေနအထားျဖင့္ အစာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အစာအိမ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရိွ အရည္ကို စုပ္ယူျခင္းမရိွပါ။ အညစ္အေၾကးစြန္႕သည့္အခါ ခႏၶာကိုယ္အျပင္ဘက္သို႕ ထြက္သြားသျဖင့္ စိတ္ပူရန္မလိုအပ္ပါ။
သို႕ရာတြင္ ဆီးစသည္တို႕ ကပ္ပါလွ်က္ရွိသျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္စိုးရိမ္မႈရွိႏိုင္ေပသည္။ ဆရာ၀န္နွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Q3: အေရျပားမွာ အျဖဴေရာင္အမႈန္႔ေတြ ကပ္သြားတယ္။ အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္သလား။

တစ္ခါသံုးဒိုက္ပါႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားတြင္ ဆီးႏွင့္ ေသြးအား စုပ္ယူသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ စုပ္ယူအားျမွင့္ ပိုလီမာအား အသံုးျပဳထားသည္။ အေရျပား၊ ခၽြဲေျမွးႏွင့္ ထိမိသြားေသာ္လည္း အႏ ၱရာယ္မရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည့္အတြက္ အႏၱရာယ္မရိွပါ။ ေရ သို႕မဟုတ္ ေရေႏြးျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။

Q4: ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကလိုရင္းနဲ႔ အေရာင္ခၽြတ္ထားသလား။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ကုမၸဏီမွ အသံုးျပဳေနေသာ အခ်ိဳ႕ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္အခါ အေရာင္ခၽြတ္ေသာ္လည္း ကလိုရင္းဓာတ္ေငြ႕ကိုအသံုးျပဳ၍ အေရာင္ခၽြတ္ထားျခင္းမရိွေၾကာင္း စစ္ေဆး အတည္ျပဳထားပါသည္။

Q5: ဒိုင္ေအာက္ဆင္ပါ၀င္ေနသလားလို႔ စိုးရိမ္ေနပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ကုမၸဏီတြင္ ကလိုရင္းျဒပ္ေပါင္းမ်ားထဲက လူသားကို အဆိပ္သင့္ အႏ ၱရယ္ျပဳႏိုင္သည့္ ဒိုင္ေအာက္ဆင္ ပါ၀င္မႈ ရိွမရိွ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အႏ ၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အကဲျဖတ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
၄င္းေတြ႔ရိွခ်က္အရ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည့္ ဒိုင္ေဆာက္ဆင္၏ ပမာဏသည္ ေရႏွင့္ ေလထုတြင္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည့္ ပမာဏထက္ အလြန္အမင္း နည္းပါးၿပီး လူ႔က်န္းမာေရးအား ထိခိုက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း စစ္ေဆး အတည္ျပဳ ထားပါသည္။

 

ဤစာမ်က္ႏွာထိပ္ဆုးံ

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm