1. Top
  2. ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း
  3. The Unicharm Way

Unicharm way

Unicharm သည္ လူသားအရင္းအျမစ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၎၏တည္ေဆာက္ပုံမွာ လူသားမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင့္မားေစႏိုင္သည္လို႔ယုံၾကည္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္ေနၿပီး၊ ေခတ္ကာလေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေနဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

1974 ခုႏွစ္တြင္ လူအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အတူတကြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္မည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကထဲက "လူအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အတူတကြ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္" လုပ္မည္ဆိုေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈမွာ အေျခခံမူတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 1999 မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ "ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ကတိမ်ား" ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္က်င့္ထုံးမ်ားအျပင္ "ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ မ႑ိဳင္ႀကီးငါးခုႏွင့္ တြဲဘက္က်င့္ထုံး" ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါသည္။ 2017 ခုႏွစ္တြင္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မူလ "Three DNAs" ကို အစားထိုးခဲ့ၿပီး၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး၏ ဘုံတန္ဖိုးအျဖစ္ လက္ရွိအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ "New Three DNAs BOP-ship" ျဖင့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ၎၏ေကာ္ပိုရိတ္ယဥ္ေက်းမႈကို အစားထိုးခဲ့သည္။

 

Unicharm တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ""ရည္႐ြယ္ခ်က္"" အျဖစ္ SDGs ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ Mission, Vision, Value ကို အေျခခံၿပီး တီထြင္ဖန္တီးမႈျဖင့္ ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏တာဝန္မွာ လူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္တိရိစာၦန္မ်ား (အိမ္ေမြးတိရစာၦန္) တို႔ႏွင့္အတူ အတူတကြေနထိုင္နိင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ Mission ကို ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို ခ်မွတ္ထားတဲ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ Vision ကေတာ့ Group ရဲ႕ ေကာ္ပိုရိတ္ဒႆနျဖစ္တဲ့  “Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities” ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ NOLA သည္ ျပႆနာမ်ား၏ အေျဖကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး DOLA သည္ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးမ်ားကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာမရွိျခင္းကို သက္ေသာင့္သက္သာရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ကြၽမ္းက်င္ေသာနည္းပညာတစ္ခုရွိဖို႔ လိုအပ္သည္။ ၎ကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဝွမ္းတြင္  စီမံခန႔္ခြဲမႈပုံစံျဖစ္ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ “ခ်ိန္သီးကဲ့သို႔ပဲ့တင္သံျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း” မွ ဆင္းသက္လာေသာ Value ျဖင့္ ခိုင္ခံ့ထားသည္။

Unicharm Ideals

  1. ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ သုံးစြဲသူႏွင့္ေဈးကြက္ကို အေကာင္းဆုံးေသာပထမတန္းစားကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔အျပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံျခားေဈးကြက္မ်ားသို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျဖန႔္ျဖဴး ျခင္းအားျဖင့္ လူသားမ်ား၏လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစရန္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းရမည္။
  2. ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိေစရန္တို႔အျပင္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမွတာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို မွန္ကန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းနာမ်ားျဖင့္တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားရမည္။
  3. ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ဓာတ္ခြန္အားႏွင့္အတူ ႀကီးမား ေသာစိတ္ဓာတ္ခြန္အား(၅)ခုျဖင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္၍တိက်မွန္ကန္ ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အေျခခံ၍ ဝန္ထမ္းအားလုံး၏ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္တိုးတက္မႈအသီးအပြင့္ကိုဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ ရမည္။

(Established in 1974)

ႀကီးမားေသာစိတ္ဓာတ္ခြန္အား ၅ ခုႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈအေျခခံ

တီထြင္မႈႏွင့္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္တန္ဖိုးအသစ္ကို ဖန္တီးဖို႔အေလး ထားၿပီး၊ ေျပာင္းလဲမႈကိုအၿမဲလုပ္ေဆာင္ခ်င္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

Ownership

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ခဲ့သူ၏စိတ္ဓာတ္ကို အေမြဆက္ဆံၿပီး၊ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုလုံး၏ ျပႆနာမ်ား ကို ပုံေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း။

Challenger-ship

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ရႈံးနိမ့္မႈကိုမေၾကာက္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အရာအားလုံးကို စိန္ေခၚၿပီး၊ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကို ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အားက်ိဳးမာန္တက္ျဖင့္ လႈပ္ရွားျခင္း။

Leadership

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဖြဲ႕အစည္းကိုေရွ႕ဆက္ဖို႔လမ္းကို ၫႊန္ျပၿပီး၊ ကိုယ့္စိတ္ဆႏၵအတိုင္း အျခားသူကို ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပုံစံရွိျခင္း။

Fair Play

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လူအခ်င္းခ်င္းေလးစားသည့္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ျမင့္မားေသာလူ႔ က်င့္ဝတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ တရားမွ်တေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈရွိျခင္း။

(Established in 1971 and revised in 1999)

"ခံယူခ်က္ႏွင့္သစၥာ" လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခခံမူ။

သုံးစြဲသူမ်ားအား သစၥာျပဳျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အစြမ္းကုန္တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး၊ No.1 ျဖစ္ ေနေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္လို႔ သစၥာျပဳပါသည္။

ရွယ္ယာဝင္မ်ားအား သစၥာျပဳျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ အျမတ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ေအာင္ လက္ေတြ႕လုပ္ ေဆာင္သြားပါမည္ဟု သစၥာျပဳပါသည္။

အေရာင္းဝယ္မိတ္ဖက္မ်ားအား သစၥာျပဳျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ တရားမွ်တမွန္ကန္ေသာ ပက္သက္မႈမ်ိဳး ကိုထိန္းသိမ္း၍ အခ်င္းခ်င္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမည္လို႔ သစၥာျပဳပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအား သစၥာျပဳျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ယုံၾကည္မႈေပးအပ္ၿပီး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သာမက မိသားစုဝင္မ်ားကိုပါ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေပးအပ္ဖို႔ရန္ သစၥာျပဳပါသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား သစၥာျပဳျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွ တဆင့္၊ ထိုေနရာ၌တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ ေနေသာဝန္ထမ္းအားလုံးအျပင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတခုလုံး၏ စီးပြားေရးႏွင့္စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည့္ဝမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္ဟု သစၥာျပဳပါသည္။

(Ban hành năm 1971 và sửa đổi năm 1999)

BOP-Ship

Unicharm ၏ DNA ကမေျပာင္းလဲေသာ္လည္း ေခတ္အလိုက္ေပးတဲ့ Message ကိုေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ပိုၿပီးလက္ေတြ႕က်သည့္ အေတြးအေခၚႏွင့္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

Unicharm သည္ “Three DNAs” အျဖစ္ က်င့္သုံးရင္း ကုမၸဏီ၏ အေစာပိုင္းကာလမ်ားမွ ၎၏ ေကာ္ပိုရိတ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကို ဆက္လက္တည္ၿမဲေနခ်ိန္တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

 

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း Unicharm သည္ ၎၏လုပ္ငန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတိုက္မ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တိုးခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဝန္ထမ္းဦးေရ တိုးလာခဲ့သည္။ “DNAs သုံးခု” ကို ပိုမိုနားလည္လြယ္ေစရန္ ၎တို႔အား “BOP-Ship” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ DNAs သုံးခုႏွင့္ BOP-Ship တို႔သည္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ကူၿပီး အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီအထိ လူတိုင္းမွ်ေဝေပးသည့္ Unicharm ၏တန္ဖိုးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္

အတူတကြရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

အတူတကြရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) လူသားအားလုံးပါဝင္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္း

 ကမာၻတစ္ဝွမ္းက လူေတြအားလုံး သာတူညီမွ်စြာႏွင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အျပန္အလုန္ကူညီရင္း ေထာက္ပံ့ရင္း နားလည္ၾကရင္း အတူတကြရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ခ်မ္းသာၿပီးေႏြးေထြးေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္

Vision:NOLA&DOLA

ကြၽန္ပ္တို႔ ကုမၸဏီရဲ႕ လက္စြဲစကား NOLA, DOLA အတိုင္းပဲ ကြၽန္ပ္တို႔ဟာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာရွိေသာ လူေနမႈဘဝကို အဆင္ေျပေအာင္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ အစဥ္အဆက္ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ၁၉၆၁ Unicharm ကို တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းက အခ်ိန္ေတြကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လူေနမႈဘဝမွာရွိတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ကြၽန္ပ္တို႔လက္ကိုင္ထားတဲ့ NOLA (Necessity of life activities) အတိုင္း ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့လည္း DOLA (Dream of life activities) အခုအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကိဳးစားဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ပ္တို႔ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ရရွိတဲ့ ‌ေစ်းဝယ္သူေတြအားလုံး ေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမည္။

 

နည္းပညာေတြတိုးတက္လာတာႏွင့္အမွ် စားသုံးသူေတြရဲ႕ ဝယ္ယူမႈပုံစံေတြက အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ နည္းပညာက စားသုံးသူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ေနရာမွာ အဓိကအေရးႀကီးေသာ အခန္းက ပါဝင္လာပါသည္။ ခံစားခ်က္ေတြကို အေျခခံတာထက္ ေစ်းဝယ္သူေတြ၏ ဝယ္ယူမႈပုံစံကို ေသခ်ာေလ့လာၿပီး ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး မဟာဗ်ဴဟာကို တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားပါမည္။

 

ဒီလိုနည္းလမ္းျဖင့္ Unicharm ကုမၸဏီကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းက ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ Brand တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

 

ေရွ႕ေလွ်ာက္ ကြၽန္ပ္တို႔သည္ ကမာၻ႔ပထမဆုံးေသာ ကမာၻမွာဦးေဆာင္ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သက္ေသာင့္သက္သာအရွိဆုံးျဖစ္ေအာင္ စိတ္ေက်နပ္မႈအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ယခုလို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေဖးမကူညီရင္း အတူတကြေနထိုင္ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ခ်ိန္သီးကဲ့သို႔ပဲ့တင္သံျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

အထက္လူႀကီးကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲပုံစံမဟုတ္ဘဲ အဓိကလုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ေနရေသာသူမ်ားကလဲ အျမင္မ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္ျခင္း။ လုပ္ငန္းခြင္၏ဗဟုသုတကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကအသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏အျမင္ကို လုပ္ငန္းခြင္က ျပန္လည္သင္ယူျခင္း (ခ်ိန္သီးပုံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း)

Frontline employees and management share information to ensure they are working toward the same goals

Unicharm မွာဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြသည္ အဓိကလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္က သူေတြရဲ႕ ေျပာစကားကိုနားေထာင္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာခ်မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ အျမင္ေတြကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ျပန္လုပ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခုလို နည္းမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္တာက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိုလဲ တိုးတက္ေစတဲ့အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ အဓိကလုပ္ေနရေသာသူမ်ားကိုလည္း အတူတကြအလုပ္လုပ္ေစၿပီး တူညီေသာပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္သြားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါကို ပဲ့တင္သံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းလို႔ ေခၚဆိုပါသည္။ လုပ္ငန္းအားလုံး၏ မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ ပဲ့တင္သံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္၊ Unicharm's DNA ကို ေသခ်ာသိေအာင္၊ ကုမၸဏီ၏ culture ကို ေသခ်ာသိေအာင္လုပ္ၾကရၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ Unicharm ကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Share On