ဆိုဒ္ရဲ႕အသုးံျပဳပုံႏွင့္ပက္သတ္၍

ဆိုဒ္ရဲ႕အသုးံျပဳပုံႏွင့္ပက္သတ္၍

ဤဝိက္ဆိုဒ္ကို အသုးံျပဳေနသည့္ အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသုးံျပဳမူွ အေျခအေနႏွင့္ ပုကၠလိက မူဝါဒမ်ားကိ ုဖတ္ရႈ႕ရန္။ဒီဝက္ဆိုဒ္ကိ ုအသုးံျပဳ သည့္အခါ အသုးံျပဳ ရမည့္အေျခအေန အားလုးံက ိုနားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း ႏွင့္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က ္ခ်ႏိုင္မူွမ်ားက ိုလက္ခံထား ရမည္ဟု သိရွိေစရန္။ ဤအေျခအေန အားလုးံကို သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိပါက ယခုဝက္ဆိုဒ္ကို အသုးံျပဳ၍ မရႏိုင္ပါ။ အသုးံျပဳမႈ အေျခအေနကို ႀကိဳတင္ ေ ၾကျငာျခင္း မရွိပဲ မေျပာင္းလဲႏိုင္ ပါသျဖင့္ ေနာက္ဆုးံ သတင္းကို အၿမဲ ၾကည့္႐ူ႕ပါရန္။

အသုးံျပဳရမည့္အေၾကာင္းအရာ

မူပိုင္ခြင့္၊တျခားေသာ ရပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ပက္သတ္၍

ဤကုမၸဏီ ဝက္ဆိုက္တြင္ တင္ထားသည့္ အားလုးံေသာ ပါဝင္သည့္ အၾကာင္းအရာမ်ား (ေအာက္ပါ main အေၾကာင္းအရာမ်ား ပဲျဖစ္ပါသည္။)ႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ တာဝန္သည္၊ ဤကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မူွ (သို႔မဟုတ္) ဤကုမၸဏီသည္ တတိယလူဆီက တင္ျပမူွ တာဝန္ကို ရရွိမည္။သို႔ပါ၍ unicharmကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါပဲ ဝိက္ဆိုဒ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားအသုးံျပဳျခင္း မိတၱဴကူးျခင္း ျဖန႔္ေဝျခင္း မရပါ။ဒါပင္မဲ့ကိုယ္ပိုင္ တသီး တသန႔္တြက္ အေရးေပၚ လိုအပ္၍ ဒီဝန္းထဲမွာပဲ အသုးံျပဳမည္ ဆိုပါက ထိုေဖာက္သည္ အေနနဲ႔ တစိတ္တပိုင္းကို  အသုးံျပဳ ႏိုင္ပင္မဲ့ ဤကုမၸဏီသည္ ထိုေဖာက္သည္ကို တတိယလူရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ သည္ဟု အာမၿခံခင္း မဟုတ္ပါ။

အမွတ္အသား

ဤကုမၸဏီ ဝက္ဆိုဒ္တြင္ တင္ထားသည့္ အားလုးံေသာ တံဆိတ္၊ အမွတ္အသား ၊ဝန္ေဆာင္မူွ အစရွိေသာ အမွတ္အသား အားလုးံကို ဤကုမၸဏီ၊ ၎ႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္၍၊ တဖန္ ထိုဤကုမၸဏီရဲ႕ လိုင္စင္ အစရွိေသာ တိက်မူွမ်ားကို အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိပဲ သုးံစြဲခြင့္ မရွိပါ။

သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရဲ႕အာမခံမူွ

mainအေၾကာင္း အရာမ်ားကို တင္ထားသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ (အနာဂတ္ ခန႔္မွန္း ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအဝင္၊ ေအာက္ပါ mainသတင္း အခ်က္အလက္ လို႔ေျပာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး ဤကုမၸဏီသည္ တိက်မူွ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မူွ၊ လုံၿခဳံမူွ (computer virus) အစရွိေသာ ပိုးမႊားမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိ) ရဲ႕အာမခံမူွ ကို လုပ္ေဆာင္ ေနပင္မဲ့၊ ေသခ်ာေပါက္ အလုးံစုံကို အာမခံေပးသည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ပါ၍ ဤကုမၸဏီသည္ mainအေၾကာင္းအရာမ်ား ၏ သတင္းေတြကို ဘယ္လို အမွားမ်ိဳးမဆိုႏွင့္ ဤဝိက္ဆိုဒ္တြင္ တင္ထားျခင္း မရွိမူွႏွင့္ ပက္သတ္၍ တာဝန္ ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

link ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ ပက္သတ္၍

ဤကုမၸဏီသည္ ၎၏ ဝိက္ဆိုဒ္ဆီ link လုပ္ထားသည့္ တတိယသုးံ သူsiteရဲ႕ အေၾကာင္းအရာ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ ၏ တိက် မွန္ကန္မူွ၊ တနည္း အားျဖင့္ siteရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႔ ပက္သတ္ေသာ တိက်မႈ မရွိပါ။ ေနာက္ထပ္ ဤကုမၸဏီသည္ linksite အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ ပက္သတ္၍္ ၎ေနာက္ထပ္ သုးံစြဲသူွ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ လာမည့္linksite ရဲ႕အသုးံျပဳျခင္း ေၾကာင့္ရလာမည့္ ဆုးံ႐ူံွးမူွ တစက္ကိုမွ် တာဝန္ ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

ျငင္းဆိုခ်က္ အေၾကာင္းအရာ

mainသတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပက္သတ္၍၊ ေနာက္ထပ္ ဤကုမၸဏီ၏ ဝက္ဆိုဒ္ရဲ႕ အသုးံျပဳျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာႏွင့္ ႏွစ္နာမူွ၊ ဆုးံ႐ူွးံမူွ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္၍ တိုက္႐ိုက္ေသာ ၎ သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ၎ တာဝန္ မယူပါ။ ဤကုမၸဏီ ဝက္ဆိုဒ္ရဲ႕ အသုးံျပဳပုံ၊ main အခ်က္အလက္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ျခင္းေၾကာင့္software, hardware ျပႆနာ ႏွင့္ ပ်က္စီး ဆုးံ႐ူွးံမူွ (network system ၏ ဆုးံ႐ူွးံမူွ အပါအဝင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေသာ၎ သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ၎)ျပဳျပင္စရိတ္ ႏွင့္ပက္သတ္၍ တစက္ကိုမွ် တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။ အခု လက္ရွိထ ိmainသတင္း အခ်က္အလက ္ႏွင့္ လိပ္စာ အစရွိသည္ကို ႀကိဳတင္ ေၾကျငာျခင္း မရွိပဲ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည္။တဖန္ အားလုးံေသာ ပစၥည္းႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ (ေဈးႏႉန္းႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္၊ စတင္ ေရာင္းခ်မည့္ အခ်ိန္ကာလ အစရွိေသာ)သည္ ႀကိဳတင္ ေၾကျငာျခင္း မရွိပဲ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည္။ တနည္း အားျဖင့္ ဤကုမၸဏီ ဝက္ဆိုဒ္၏ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မူွကို ခတၱ ျပတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ရပ္တန႔္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ ထားပါရန္။

အခ်က္ အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အဆိုတင္သြင္းမႈ

ဤကုမၸဏီသည္ mainsiteဆီ ေရးတင္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အဆိုတင္သြင္းမူွ ထဲမွ တသီး ပုဂၢလ အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္မူွ၊ဤကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္မူွ ရွိေသာကုမၸဏီမ်ား၌ လြတ္လပ္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ ဤအခ်က္ႏွင့္ ပက္သတ္၍၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊အဆိုတင္သြင္းမူွ မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည့္ သုးစၤြဲသူမ်ားဆီမွ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကို ရရွိပါသည္။

Share On