အလုပ္ခန႔္ျခင္းသတင္း

အလုပ္ခန႔္အပ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာသတင္းအခ်က္

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏တာဝန္

ကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္ တကမာၻ လုံး၌ရွိေသာ လူမ်ားအတြက္ သာယာခ်မ္းေျမ့မႈ၊ စိတ္လႈပ္ရႈားမႈႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ မ်ားကို ေပးႏိုင္ေသာ ကမာၻ႔ပထမဆုံး နံပါတ္ ၁ ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကိုဆက္လက္ ေပးအပ္သြား ပါမည္။ ထို႔အတြက္ အားလုံး၏ အသိဉာဏ္ မ်ားကို ညႇစ္ထုတ္၍ အတူတကြ အျပန္အလွန္ ကူညီေပးၿပီး အားလုံး အတူတူ ေအာင္ျမင္မႈ အရသာ ကိုခံစား ၾကမည္။

Unicharm ကရွာေဖြေနေသာလူ႔အရင္းအျမစ္

ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေတြသည္ ကိုယ္ကိုတိုင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးထားၿပီး ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ ဖန္တီးမႈ ေပၚလိုက္၍ ျပဳမူလႈပ္ရွားေသာ၊ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္တည္ ႏိုင္ေသာ လူသား အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြေနပါသည္။ ၂၀၀၁ခုႏွစ္၌ Unicharm Group သည္ အရင္ႏွင့္ မတူေသာ ျမင့္မားသည့္ ပန္းတိုင္ကို စိန္ေခၚဖို႔ရန္ အတြက္ ကုမၸဏီအဓိဌာန္ အား「NOLA&DOLA」(Necessity of Ladies Activities & Dreams of  Ladies Activities) အား (Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္၌ကလည္း ျမင့္မားေသာ ဦးတည္ခ်က္ ထား၍ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ ဖန္တီးမႈ ေပၚမူတည္ၿပီး ျပဳမူလႈပ္ရွားေသာ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ မႈျဖင့္ရပ္တည္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တခု ျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းထား ပါသည္။ အထက္ အရာရွိ၏ ၫႊန္ၾကားမႈ ကိုမေစာင့္ေနပဲ ကိုယ့္ဘာသာကို သင္ယူႏိုင္ျခင္း စြမ္းရည္ႏွင့္

 

ကိုယ့္ဘာသာကို အေဟာင္းကို အသစ္ေျပာင္းႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ ေတြကတဆင့္ ကိုယ့္အသိစိတ္ ႏွင့္ကိုလုပ္ေသာ၊အားႀကိဳး မာန္တက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ျပႆနာမ်ားကို သတ္မွတ္၍ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြေနပါသည္။တနည္းအားျဖင့္...ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုတိုင္ ေျပာင္းလဲမႈကို  မရွာေဖြေသာ၊ အရင္လမ္းစဥ္ အတိုင္း လုပ္၍ အရင္းအျမစ္ကို မလိုလားပါ။ ကုမၸဏီ တခုသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ေနထိုင္စရိတ္၊ စားသုံးစရိတ္ကို ရရွိရန္ အတြက္ ရွိေနေသာ ေနရာတခု သာမဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႕ဘဝ၏ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ခံစားခ်က္၊ ဂုဏ္ယူစရာ အျဖစ္ အရသာ ခံႏိုင္ေသာ ေနရာ ျဖစ္လာဖို႔ရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ unicharm သည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတြင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္၍ ရလဒ္ေကာင္း မ်ားရရွိျခင္း ဆိုသည့္ အေျခခံမူ ကိုပိုင္ဆိုင္ေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ ဖြဲ႕စည္း၍ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။ စိန္ေခၚသူ တေယာက္၏ စိတ္ဓာတ္ မ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ unicharm သည္ Yes, Why? ဆိုသည့္ အေတြးကို ပိုင္ဆိုင္၍ ေသခ်ာေသာ ေျခလွမ္း မ်ားကို တလွမ္းခ်င္းလွမ္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ရပ္တည္ ႏိုင္ေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနပါသည္။

Unicharm ၏ဝန္ထမ္းေရးရာအေျခခံသေဘာတရား

Unicharm ၏လစာေငြအေျခခံသေဘာတရား

ဝန္ထမ္းေရးရာစနစ္၏ထူးျခားခ်က္

ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္အကိုင္စီမံကိန္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဇယား

Share On